In vogelvlucht een webserver opzetten op debian en van debian afgeleide Linux distributies. Op een terminal en...

Inloggen als root

$ su

Wachtwoord intypen.. en de volgende commando's uitvoeren:

Lighttpd installeren

# apt-get install lighttpd

Start Firefox (of een andere browser) en type in de adresbalk http://localhost

Nu zul je een startpagina van Lighttd moeten zien.

 

PHP installeren

# apt-get install php php-gd php-mysql php-fpm
# nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini

De regel ;cgi.fix_pathinfo=1 opzoeken en ; weghalen

CTRL+O om de wijziging op te slaan, en CTRL+X om af te sluiten.

De juiste gebruiker op je webserver directories zetten:

# cd /var/www
# chown www-data:www-data html

Testscriptje om PHP te testen aanmaken:


# cd html
# nano info.php

Type:
<?php
echo phpinfo();
?>

CTRL+O CTRL+X

# lighty-enable-mod fastcgi
# lighty-enable-mod fastcgi-php
# service lighttpd force-reload

Start Firefox (of een andere  browser) en type in de adresbalk http://localhost/info.php

Nu zul je een overzichtspagina van de PHP configuratie moeten zien.

MySQL database installeren

# apt-get install mysql-client mysql-server

# mysqladmin -u root password <gewenste wachtwoord>

Het gewenste wachtwoord heb je nodig om via PHP een databaseconnectie te kunnen opzetten.

Download PhpMyAdmin van https://www.phpmyadmin.net/

PhpMyAdmin maakt het beheren van je database wat gemakkelijker.
Pak het bestand uit in je Download directory.

Maak een directory aan in /var/www/html:

# mkdir phpmyadmin

Kopieer de bestanden:

# cp -R /home/<gebruikersnaam>/Download/<phpmyadmin directory>/* /var/www/html/.

Vervang gebruikersnaam en phpmyadmin directory door de namen die het op jouw systeem heeft.

# chown -R www-data:www-data phpmyadmin

# chmod -R 0755 phpmyadmin

Start Firefox (of een andere browser) en type in de adresbalk http://localhost/phpmyadmin/

Nu zul je de login pagina van PhpMyAdmin moeten zien.

Je kunt hier inloggen met root en het wachtwoord wat je hebt gekozen met mysqladmin.

Standaard heb je geen root rechten op PhpMyAdmin en krijg je de foutmelding #1698 - Access denied for user 'root'@'localhost'.
Dit is te omzeilen door root anders te laten authenticeren:

Open een terminal en type:

# mysql

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 47
Server version: 10.1.37-MariaDB-0+deb9u1 Debian 9.6

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SELECT User, Host, plugin FROM mysql.user;
+------+-----------+-------------+
| User | Host | plugin |
+------+-----------+-------------+
| root | localhost | unix_socket |
+------+-----------+-------------+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> use mysql;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [mysql]> UPDATE user SET plugin='mysql_native_password' WHERE User='root';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [mysql]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [mysql]> exit

Hierna moet je kunnen inloggen in PhpMyAdmin.